Is de magie verdwenen?

Eind december van dit jaar steeg de rente op de Amerikaanse obligaties met een looptijd van meer dan 10 jaar boven de 3%. Dit percentage is een van die magische grenzen in de financiële wereld op basis waarvan er reacties worden verwacht in de rest van de markt. Toch is er de afgelopen maanden rust geweest op de diverse markten en lijkt het erop dat ditmaal het bereiken van het kantelpunt onopgemerkt voorbij zal gaan. Het is in ieder geval wel een bijzonder moment omdat het 10 jaar geleden is dat de rente op 10-jaarsleningen zo hoog is geweest. Ook is het maar liefst 40 (!) jaar geleden dat de rente zo snel is gestegen als in de afgelopen periode. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat de rente op korte leningen die op langere lijkt te benaderen. De curve lijkt steeds krapper te worden.

Waarom stijgt de rente momenteel zo snel?

In het verleden was een felle stijging van de rente een aanwijzing dat beleggers een groei verwachten van de Amerikaanse economie. Groei leidt immers tot investeringen en de financiering hiervan maakte het aanbod duurder. Dat wil zeggen dat de rente wel omhoog moest en in een hoog tempo. Maar de Amerikaanse economie is al aan een periode van groei bezig die de op één na langste is na de Tweede Wereldoorlog. Experts verwachten dan ook eerder een omslag en een afname van de groei dan een voortzetting of versterking hiervan.

Ook een verwachte toename in de inflatie was voor beleggers vaak een reden om een hogere rente te vragen op langlopende leningen. Het gaat tenslotte om het nettorendement. Maar ook de inflatie lijkt momenteel niet de aanleiding te zijn voor de rentestijging. De inflatie zit nog steeds niet op een normaal niveau en de toename ervan lijkt af en toe te stokken.

Kenners denken daarom dat deze stijging wellicht verband houdt met de belastingverlagingen van Trump. Deze zullen naar verwachting de toch al enorme staatsschuld nog verder doen toenemen. Voor het daardoor toegenomen risico willen beleggers worden beloond.

Oplettendheid van alle beleggers gevraagd

Het is vooral van belang voor beleggers dat zij de ontwikkeling van de curve van de lange en korte rente in de gaten zullen houden. Mocht de korte rente hoger worden dan de lange (een omgekeerde curve) dan is een recessie zeker niet onmogelijk. Hierbij moet worden opgemerkt dat het in het verleden soms nog 2 jaar duurde voordat de recessie optrad. Wilt u zich met posities beschermen tegen de ontwikkelingen op de markt of daar juist van profiteren, overweeg dan eens producten met hefboom. Op deze site vindt u een aantal betrouwbare online brokers die een ruim assortiment hebben.

Grote medische apparaten in opmars

Innovatieve bedrijven die medische apparatuur maken, kunnen uitstekende jaren tegemoetzien. De gezondheidszorg wordt steeds duurden en een nieuwe generatie van medische apparaten moet zorgen voor een verlaging van de kosten. Vooral door betere scanners kunnen chirurgische ingrepen steeds efficiënter worden gedaan. Robots worden door de technologische ontwikkeling steeds beter en kunnen dure menselijke arbeid beter en sneller doen. Op die manier snijdt het mes ook aan beide kanten. De betere scanners stellen betere diagnoses en de robotica kan minder invasief de operatie uitvoeren. In deze sector kan men ook zeker zijn dat de ontwikkeling nog vele jaren zal doorgaan. De vergrijzing is immers in grote dele van de wereld onvermijdelijk.

Draagbare medische apparaten steeds efficiënter

Er zijn een aantal ontwikkelingen die het leven van de patiënt prettiger maken en daarnaast de kosten van de gezondheidszorg fors omlaag kunnen brengen. Hierbij valt te denken aan de insulinepompjes voor diabetici en de draagbare echoapparaten. Diabetici kunnen hierdoor zeker zijn van een constante juiste hoeveelheid insuline. Een draagbaar echoapparaat kan in een huisartsenpraktijk worden gebruikt om daar echo’s te maken. Dat kan een grote besparing opleveren ten opzichte van een bezoek aan een ziekenhuis.

Een groot voordeel voor beleggers in medische apparatuur is dat deze niet worden aangeschaft door consumenten met alle wispelturigheid die hen eigen is. Medische apparaten worden aangeschaft door besturen van ziekenhuizen of medici. Hierdoor is de investeringsbeslissing vaak rationeel en kan een bedrijf daarop vertrouwen voor een langere periode.

Verwachte groei in de nabije toekomst

Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau BCC Research zal de sector medische apparaten de komende jaren minstens 7,5% groeien. Dat is een voorzichtige schatting, omdat de sector in de afgelopen periode voor een veel uitbundiger groei heeft gezorgd. In het afgelopen jaar werd een stijging gerealiseerd van 30,6%.

Toppers in het afgelopen jaar

Vooral in de VS zijn bedrijven in deze sector te vinden die het bovengemiddeld goed hebben gedaan. 

ABIOMED Inc. richt zich vooral op producten voor hartpatiënten. Het aandeel liet een stijging zien van meer dan 100%. Dat is ook gepresteerd door Align Technology Inc. Door innovatieve producten op de markt te brengen voor tandcorrectie verdubbelde de koers in een jaar tijd. Natuurlijk mag onze nationale trots Philips niet aan dit rijtje ontbreken. De stijging van de koers was misschien niet zo spectaculair als de voorgaande bedrijven, toch was die meer dan 12%.

Wilt u in deze sector rendement halen, kies dan voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.

Presteren familiebedrijven beter aan de beurs?

In 2017 was er een onderzoek van Credit Suisse waaruit bleek dat op die vraag bevestigend kan te worden beantwoord. De Zwitserse bank onderzocht duizend bedrijven en constateerde daarbij dat het rendement van bedrijven met een familiestempel gemiddeld 4% hoger lag dan van andere bedrijven. Er werden geen redenen of oorzaken van dit bijzondere verschil genoemd. Dit jaar besloot Deminor, een Belgisch bedrijf dat aandeelhouders adviseert, een vergelijkbaar onderzoek te doen naar bedrijven met een notering aan de Belgische beurs.

Wat is een familiebedrijf?

Voor het onderzoek van Deminor werden als voorwaarden voor een familiebedrijf gesteld:

  • De familie heeft nog een aanzienlijk belang in het aandelenkapitaal.
  • Er is minstens een afgevaardigde van de familie opgenomen in de Raad van Bestuur van het bedrijf.

Van de kandidaten aan de Belgische beurs voldeden 50 bedrijven aan beide voorwaarden. Daarbij behoorden ook bijvoorbeeld AB Inbev, Solvay en Bekaert. Het onderzoek van Deminor omvat dus beslist niet alleen kleine beursbedrijven die in de marge handelen. Om een goede vergelijking te maken, werden de resultaten over de periode 2003 tot en met 2017 met elkaar vergeleken. In totaal betrof het 169 Belgische beursbedrijven. Het gemiddeld jaarrendement van de familiebedrijven kwam daarbij op 17,4%. De overige bedrijven bleven hier met 10,6% ver bij achter.

Waarom presteren familiebedrijven beter?

Er zijn een aantal redenen te noemen waarom familiebedrijven beter presteren dan andere bedrijven:

  • Slagvaardigheid

Zeker bij een aanzienlijk belang in het aandelenkapitaal kunnen beslissingen sneller worden genomen zonder lange en vaak zinloze vergaderingen.

  • Risicobeheersing

Bedrijven met een familiestempel zijn vaak voorzichtiger als het gaat om het nemen van grote risico’s en het aangaan van grote schulden.

  • Kennis van de markt en het bedrijf

De leden van de raad van het bestuur die tot de familie behoren, blijven in het algemeen hun hele carrière in het bedrijf. Hierdoor leren ze de markt en het bedrijf beter kennen dan tijdelijke bestuurders.

  • Betrouwbare identiteit

Ook vandaag de dag straalt een familiebedrijf nog steeds een eigen identiteit uit. Dat zorgt voor vertrouwen bij klanten en leveranciers. Vaak zorgt die solide identiteit ook voor meer betrokkenheid onder de medewerkers en een hechte bedrijfsstructuur. 

Gelooft u als belegger ook in de waarden van het familiebedrijf? Nog steeds zijn er wereldwijd vele bedrijven die aan de beurs zijn genoteerd en tevens aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Gaat u voor een belegging in een dergelijk bedrijf, kies dan ook altijd voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.    

Europa wordt overweldigd door de frightful 5

De New York Times kwam met de aanduiding ‘frightful 5’ voor de grootste techbedrijven in de VS. Men rekent Apple, Amazon, Alphabet (Google), Facebook en Microsoft hiertoe. Hoewel ook deze giganten de afgelopen weken een behoorlijke veer moesten laten op de beurs, is hun economische macht enorm. De gezamenlijke beurswaarde van deze vijf bedrijven is opgelopen tot bijna $ 4.000 miljard. Apple was ook het eerste bedrijf dat een waarde van $ 1.000 op de borden bracht. Deze beurswaarde is groter dan het hele bbp van Duitsland. Het is zelfs 20% van de hele economische waarde van de EU. Maar nog meer afschrikwekkend in dit groepje tech-reuzen is de het gigantische bedrag aan vrije kasmiddelen waarover deze ondernemingen beschikken en waarmee ze vrijwel ieder ander bedrijf kunnen overnemen of wegconcurreren.

De slechte concurrentiepositie van Europa

Duitsland, al decennialang het trekpaard van Europa op economisch gebied, is weggezakt naar de 15e plaats op de ranglijst van de meest concurrerende landen ter wereld. Nog maar vier jaar geleden was er een trotse 6e plek beschikbaar voor dit land. Als eerste op de lijst staat de VS. Het land is sinds 2017 geklommen vanaf de vierde plaats. Hoewel Trump hiermee zeker politiek voordeel zal doen, is die prominente positie met name te danken aan de activiteiten van de ‘frightful 5’.

In Europa is men in ieder land wanhopig bezig om een eigen ‘Silicon Valley’ te ontwikkelen. Maar ondanks de succesjes die worden behaald, is de versnippering zo groot dat Europa op dit gebied ver achterblijft bij de rest van de wereld. Europa heeft geen enkel internetbedrijf dat vergelijkbaar is met de Amerikaanse internetreuzen en loopt inmiddels ook ver achter bij de pogingen van China op dit gebied.

Zal Europa de slag om de nieuwe economie 4.0 verliezen?

Hoewel de handelsoorlog tussen China en de VS momenteel veel aandacht trekt, is een andere oorlog veel belangrijker. De VS en China zijn in een heftige strijd verwikkeld om de hegemonie in digitale technologie. Momenteel is de VS de onbetwiste wereldleider op dit gebied, maar China wil die positie binnen een aantal jaren overnemen. Ook andere landen, zoals Rusland, zien deze ontwikkeling met lede ogen aan. Rusland heeft daarom een programma aangekondigd waarmee het land snel wil groeien op het gebied van nieuwe technologieën. China als leider van economie 4.0 is voor veel landen een reden tot bezorgdheid.

Ook voor de particuliere belegger is het van groot belang om deze strijd te volgen. De tech-reuzen in de VS slokken andere bedrijven op of vernietigen die. In de economie 4.0 is er vaak maar plaats voor 1 gigantisch bedrijf. Kiest u voor de winnaars?

Een betrouwbare broker biedt u een groot assortiment aan beleggingsproducten tegen aantrekkelijke tarieven. Op deze site staan er een aantal.

Gegarandeerde groei voor decennia

Als belegger bent u natuurlijk altijd op zoek naar groei. Als u hierbij een trend kunt ontdekken, is die meestal slechts gedurende enkele jaren van toepassing. Er is echter een sector waar er zekerheid is over groei gedurende een zeer lange periode: zorg en gezondheid. In de westerse wereld is er steeds meer aandacht voor gezondheid. Dat uit zich in aandacht voor gezonde voeding, beweging en preventieve gezondheidsonderzoeken. Het valt te verwachten dat deze trend zich nog lang zal voortzetten. Daarnaast is het zeker dat het aantal 65-plussers in de komende 30 jaar zal verdubbelen in ons deel van de wereld. De vraag naar diensten en producten die verband houden met de gezondheid zal de komende decennia dan ook gegarandeerd en fors blijven stijgen.

Innovaties zijn een noodzaak

Door de toename van het aantal 65-plussers zal met name de duurdere zorg explosief gaan toenemen. Zo is bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisdagen voor 65-plussers driemaal zo hoog als gemiddeld. Om de kosten enigszins in toom te houden, is er dus een grote behoefte aan innovaties. Hierbij denkt men bijvoorbeeld aan robots, maar ook behandelmethoden waar de zorg minder duur is dan tijdens een ziekenhuisopname. Voor beleggers is het belangrijk dat deze groei geen kwestie is van een paar jaren. Het is op basis van de huidige bevolkingsopbouw zeker dat de stijgende vraag naar gezondheidszorg de komende 20 tot 30 jaar zal aanhouden. Inspelen op deze zekere groei is voor de belegger met een beleggingshorizon van decennia dan ook een uitstekende keuze. Er zijn een aantal partijen in de gezondheidszorg die goede kansen lijken te hebben om te profiteren van de stijgende vraag. Hieronder noemen we een paar voorbeelden.

Een selectie in de zorg

UnitedHealth Group is een van de grootste ondernemingen op dit gebied in de VS. De huidige marktwaarde is meer dan $ 250 miljard.  Miljoenen Amerikanen zijn afhankelijk van de zorg van dit bedrijf. In Duitsland exploiteert Fresenius SE & Co een groot aantal ziekenhuizen. In Frankrijk worden speciale verzorgingscentra gerund door Opera. Het zijn met name deze ondernemingen die naar verwachting op korte termijn zullen gaan groeien om aan de vraag tegemoet te kunnen komen. 

De totale sector gezondheid en zorg liet de afgelopen 12 maanden een stijging zien van meer dan 25% (beursgenoteerde bedrijven).

Gaat u ook voor beleggingen in de gezondheid en de zorg? Kies dan voor spreiding en volg de ontwikkelingen van innovaties op de voet. Beleggingsproducten in allerlei soorten zijn verkrijgbaar bij de betrouwbare online brokers op deze site. 

De geduldige belegger wordt beloond

Als beginnende belegger zult u moeilijke momenten gaan meemaken als de volatiliteit op de markt weer toeslaat. Het is niet eenvoudig om het hoofd koel te houden als de media plotseling bol staan van de doemscenario’s en voorspellen dat de huidige dalingen nog maar een begin zijn van iets dat veel heftiger zal zijn. Op dat moment zijn er veel beginnende beleggers die in paniek dan maar hun verlies nemen. De markt heeft de gewoonte te overdrijven, maar dat geldt nog meer voor degenen die voor hun vak over die markt schrijven. Op dat moment is het goed om te beseffen dat de waarde van beleggingen op korte termijn enorm kan fluctueren, maar het rendement van beleggen over een lange periode altijd positief is geweest. Ook de heftigste dalingen worden na verloop van tijd weer ingelopen. Het beste voorbeeld hiervan is wellicht de kredietcrisis van 2008/2009. Hoewel vele experts eraan twijfelden of de beurzen ooit die klap te boven zouden komen, is dat inmiddels alweer gerealiseerd. Om kalm te blijven in volatiele tijden dient u zich als belegger te focussen op de lange-termijntrend van aandelen.

Welke beleggingshorizon heeft u gekozen?

Als iemand begint met beleggen, is de belangrijkste reden daarvoor vaak om een aanvulling te realiseren op het pensioen. Dat is zeker vandaag de dag, nu pensioenuitkeringen steeds meer onzeker lijken te worden, een verstandige keuze. Afhankelijk van uw huidige leeftijd betekent dit vaak een ruime periode waarin uw beleggingen moeten renderen. Dat is ook een prettig idee in periodes dat het even niet meezit op de markt.

Wat ook vergeten wordt momenteel, is dat na het pensioen er vaak nog een lange periode is waarin men daarvan kan genieten. Momenteel mag de gemiddelde Nederlander verwachten dat hij of zij de respectabele leeftijd gaat behalen van midden tachtig. Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen decennia zal dat waarschijnlijk nog behoorlijk toenemen.

Bij het beleggen is het dan ook verstandig om u niet te beperken tot bijvoorbeeld het 65ste levensjaar, maar ook de belegging nadien voort te zetten. Uiteraard geldt hier ook nog steeds de gulden regel dat uw beleggingen meer liquide zouden moeten zijn naar gelang uw leeftijd toeneemt.

Spreiding loont altijd

Wie serieus met beleggen bezig is, kiest altijd voor spreiding in zijn portefeuille. Dat betreft niet alleen branches en regio’s, maar ook beleggingsproducten. Naast standaard zaken, zoals aandelen, obligaties en grondstoffen, zijn er ook diverse derivaten. Deze kunnen zowel gebruikt worden voor bescherming van de overige beleggingen als voor een poging extra rendement te realiseren. De betrouwbare online brokers op deze site bieden u een grote keuze in deze producten met hefboom. Lees ook altijd de waarschuwingen.  

Rendement met risico

Zonder risico geen goed rendement, maar hoe lang houdt een fondsbeheerder het vol om ieder jaar weer een toprendement te halen? Het Hof Hoorneman Phoenix Fonds is een van de best presterende beleggingsfondsen van Nederland. Al 5 jaar lang maakt dit fonds het waar om jaarlijks 20% rendement te halen. Fondsbeheerder Najib Nakad is duidelijk over de manier waarop zijn fonds het voor elkaar krijgt zo goed te scoren. ‘Wij moet het hebben van ellende’, merkt hij lachend op.

Tien keer of meer de inleg terugverdienen

Nakad en zijn collega’s Martin van Buren en Sjoerd Wagtendonk kopen voor hun fonds obligaties van bedrijven die in de problemen zijn gekomen. Hiertoe doen ze eerst goed hun huiswerk. De beurs heeft immers altijd gelijk en als obligaties nog maar tegen een fractie van hun nominale waarde worden genoteerd, is daar altijd een reden voor. Een voorbeeld is de investering die Phoenix deed in obligaties van de Oostenrijkse bank Immigon. De bank ging inderdaad failliet. Toch bleef er voldoende geld over om de opgekochte leningen volledig af te lossen. Dat betekende dat Phoenix op deze transactie meer dan tien keer de oorspronkelijke inleg terugverdiende. Ook bij andere aankopen werd een dergelijk rendement behaald. De financiële crisis van 2008 heeft meerdere klappers voor Phoenix opgeleverd.

Brexit biedt nieuwe kansen

De huidige goed draaiende economie maakt het moeilijker om geschikte beleggingen te vinden. Obligaties zijn ook al vaak omgezet in laagrentende leningen, ook door minder solide bedrijven. Maar Nakad verwacht dat Brexit voor zijn fonds nieuwe kansen zal bieden. Vooral slecht draaiende Britse winkelbedrijven die zich hebben gewaagd aan buitenlandse avonturen in de EU hebben zijn bijzondere aandacht. Ook private equity investeerders hebben de laatste paar jaar enorme bedragen geleend, omdat de rente zo extreem laag was. Als de economie zou afkoelen, blijven die plotseling met grote schulden zitten die niet echt gedekt zijn door de aangekochte bedrijven.

Een miljardenfonds

Phoenix is in de afgelopen 15 jaar gegroeid tot een fondsbeheerder die meer dan € 2,2 miljard beheert voor haar klanten. Nakad heeft als directeur van het fonds het roer overgenomen van Fred van het Hof en Piet Hoorneman die het fonds hebben opgericht. Laatstgenoemden zijn nog steeds verbonden aan het fonds als grootaandeelhouders.

Bent u ook avontuurlijk als het op beleggen aankomt? Denk dan eens aan beleggingsproducten met een hefboom om uw rendementskansen te verhogen. Op zoek naar betrouwbare online brokers met een ruim assortiment beleggingsproducten? Op deze site staan deze vermeld.

 

Beleggen in groei: blockchain

Wie het over blockchain heeft, zal dan in eerste instantie aan de basis voor cryptovaluta denken. Vooral door de bitcoin is deze technologie bekend geworden. Wat men echter vaak niet weet, is dat er vele andere toepassingen zijn voor blockchain. Dat is echter voor beleggers wel iets om in het vizier te nemen. Blockchain is vergelijkbaar met een digitale administratie waarmee niet kan worden geknoeid, omdat er gebruik wordt gemaakt van een enorm aantal computers om input in het logboek te zetten. Op deze manier kan men dus veilig financiële data overdragen. Als u beseft dat er momenteel op de wereld 30.000 banken zijn die onderling transacties moeten verwerken, zal het duidelijk zijn dat deze druk bezig zijn om blockchain technieken te implementeren. 

Blockchain is ruim toepasbaar

Voor banken zal het mogelijk zijn om veel veiliger informatie te delen door blockchain toe te passen. Niet alleen veiligheid is daarbij een groot voordeel, ook zullen transacties veel sneller, efficiënter en betrouwbaarder kunnen worden verwerkt. De kostenvoordelen voor banken die deze technieken zullen gebruiken zijn enorm te noemen. Maar niet alleen voor banken zijn er voordelen in de financiële wereld. Omdat via blockchain een grote hoeveelheid informatie behoudens financiële data kan worden overdragen en vastgelegd, zijn er ook voor verzekeringsmaatschappijen grote efficiencyvoordelen te behalen. Experts denken dat het bijvoorbeeld op termijn mogelijk is bij bepaalde polissen zonder tussenkomst van de mens de hele verzekering te laten afwikkelen. Denk hierbij aan een hagelverzekering.

Behalve de financiële sector zijn er ook al toepassingen van blockchain in het transport en de gezondheidszorg. In beide gevallen is het de grote hoeveelheid informatie die op een veilige manier kan worden verwerkt, die van belang is voor de gebruikers.

Waar moet u zijn als belegger voor blockchain?

Een aantal gerenommeerde Amerikaanse bureaus zoals Business Wire en MarketsandMarkets berekenen groeiverwachtingen van 50 tot 80% per jaar voor deze technologie. Momenteel zijn er een aantal spelers in de markt waar men grote verwachtingen van heeft, omdat ze een voorsprong lijken te hebben als het gaat om deze techniek. In Amerika zijn dat het aloude IBM en topper Oracle, in Engeland moet Accenture in de gaten worden gehouden. Wie liever voor Japan kiest zit bij NTT Data wel goed als het gaat om blockchain.

Gaat u voor beleggen in blockchain dan is het verstandig om te kiezen voor een broker die een ruim assortiment producten te bieden heeft. Ga bijvoorbeeld voor een van de betrouwbare brokers op deze site.

Gaat Italië de euro verlaten?

De Italiaanse politiek staat bekend om de vele impulsieve beslissingen die de acteurs op het toneel nemen als ze aan de macht zijn gekomen. De nieuwe minister van Financiën verraste experts in binnen- en buitenland met zijn eerste grote interview dat werd gegund aan de Corriere della Sera. De 69-jarige hoogleraar economie Giovanni Tria beklemtoonde dat Italië niet uit de euro zal stappen. Hij benadrukte dat de regering haast zal maken met het terugdringen van de tekorten om te voorkomen dat er een aanvaring ontstaat met de andere eurolanden. Italië wil niet in omstandigheden terechtkomen waarbij het uit de euro zou worden gedwongen, aldus de kersverse minister. De problemen in Italië zijn fors, omdat het land een enorme staatsschuld heeft, die meer dan 130% van het bnp bedraagt.

Nog geen reactie van Di Maio en Salvini

De uitspraken van Tria komen als een verrassing, omdat ze haaks staan op de meningen die zijn verkondigd door de voormannen van de politieke partijen die de coalitie vormen die de regering waartoe ook Tria behoort, hebben gevormd. Di Maio is leider van de eurosceptische partij M5S, ook wel ‘de vijfsterrenpartij’ genoemd. Zijn partij is duidelijk in haar mening over de EU en de euro. Beide berokkenen Italië schade. Salvini als leider van de populistische Lega heeft verkiezingswinst geboekt op basis van beloften die erg duur zullen gaan worden. Zo wil hij dat de overheid veel geld in de economie gaat pompen om de werkloosheid terug te dringen. Voor de armsten in Italië heeft de Lega de suggestie van een basisinkomen gedaan. Deze verkiezingsbeloften zijn moeilijk in overeenstemming te brengen met de woorden van Tria, die ook zegt de werkgelegenheid te willen bevorderen, maar niet ten koste van uitgaven die het begrotingstekort zullen vergroten.

Rust brengen in de Italiaanse ‘tent’? 

Het aantreden van de nieuwe regering in Italië heeft tot onrust geleid op de Europese beurzen en de euro onder druk gezet. Gezien de aangekondigde plannen van de twee coalitiepartners hielden experts rekening met het smijten van geleend geld om verkiezingsbeloften waar te maken. Dat zou onvermijdelijk leiden tot een conflict met Brussel. Een proefballonnetje over het kwijtschelden van € 250 miljard aan staatsschuld door de EU werd door de bondskanselier Angela Merkel meteen resoluut geweigerd.  Maar het heeft wel een toon gezet die wellicht door het huidige interview van Tria moet worden getemperd. In hoeverre de woorden van de minister door daden worden gevolgd, is maar af te wachten in het onvoorspelbare Italië.

Veel Italiaanse regeringen is maar een kort leven beschoren. Misschien geldt dat ook voor de huidige ploeg. Maar zal de euro onder druk blijven staan of zich herstellen? Alleen de toekomst zal het leren. Gaat u voor forex op basis van uw verwachtingen voor de euro? Op deze site vindt u een aantal betrouwbare en gespecialiseerde online brokers.

Is WeTransfer klaar voor een beursgang?

De Nederlandse start-up WeTransfer haalde de voorpagina van de meeste nationale financiële bladen door aan te kondigen dat het bedrijf binnen een paar jaar een beursgang overweegt. Is dat een realistisch scenario of werd slechts de publiciteit gezocht? Misschien bent u onlangs ook tegen het probleem aangelopen. De meeste e-maildiensten verzenden maximaal bestanden van 25 megabyte. Dat is in de huidige tijd, waarbij soms ook muziek of video wordt toegevoegd, een probleem. In dat geval moet u op zoek gaan naar een download- en uploaddienst waarmee u grotere bestanden kunt uitwisselen. Bij WeTransfer kunt u gratis bestanden tot 2 gigabyte verzenden. In de betaalde versie kunnen ook nog grotere bestanden worden verstuurd tot maximaal 20 gigabyte. 

De geschiedenis van WeTranfser

Het bedrijf werd opgericht in 2009 door de Nederlanders Nalden, Beerens en Visser.  De naam ontstond door de basisfilosofie van het bedrijf: you send it and we transfer it. Na een aanloopperiode is het nu mogelijk om in de betaalde versie berichten te delen met maximaal 20 ontvangers tot een grootte van 20 GB. Deze bestanden worden 7 dagen bewaard door de dienst en dan verwijderd.

In 2016 nam men de ontwerpstudio Present Plus over om verdere producten te ontwikkelen. In datzelfde jaar werd ook een eerste kantoor in de VS geopend door WeTransfer. Een jaar later werd Gordon Willoughby benoemd tot algemeen directeur.

Het verdienmodel van WeTransfer is tweeledig. Met een gratis abonnement kunnen gebruikers bestanden versturen met een maximale grootte van 2 GB. De snelheid is hierbij gelimiteerd en ook het aantal berichten in de tijd. De reclameboodschappen zorgen voor de opbrengsten van dit deel van de service. Echter kan er ook gekozen worden voor een betaald abonnement. Met een dergelijk plus-account krijgt de gebruiker meer mogelijkheden. De bestanden die verzonden worden, mogen maximaal 20 GB zijn, de gebruiker kan berichten ook langer bewaren en heeft daarvoor een schijfruimte van 100 GB.

De concurrenten van WeTransfer

De dienstverlening van WeTransfer is verre van uniek. Er zijn meerdere bedrijven die zich ook al bezighouden met het verzenden van grote bestanden voor u. Een paar alternatieven voor WeTransfer zijn bijvoorbeeld: Smash, Kanssfer, Dropsend, Sendspace en Infinit.

Vrijwel al deze aanbieders hebben hetzelfde verdienmodel als WeTransfer en bieden ook betalende abonnees extra mogelijkheden.

Hoewel WeTransfer momenteel de meest professionele aanbieder op dit terrein lijkt, zal het bedrijf de komende jaren een forse strijd moeten leveren om voldoende marktaandeel te realiseren. Alleen dan zal een beursgang een mogelijkheid zijn om nog meer slagkracht te verkrijgen.

Het is zeker de moeite waard om WeTransfer te blijven volgen. Misschien dat u over een paar jaar kunt beleggen in deze onderneming via een van de betrouwbare online brokers op deze site.